FUNGSIONARIS BIRO ADFIN

KEPALA BIRO ADFIN

Nama. : Umu khanifah
Nim. : 4311416020
TTL. : Banyumas,28 Juli 1998
Rombel. : 1/2016
Cp. : 085740264011
Email. : Umukhanifah28@gmail.com

 

 

 

 

 

STAF BIRO ADFIN

Nama : Lies Lestariningtias
Nim. : 4301416059
TTL. : Bandung, 01 November 1998
Rombel. : 1/2016
CP. : 089643345284
Email. : Lestariningtias@gmail.com

 

 

 

 

STAF BIRO ADFIN

Nama : siti ummaroh
TTL. : Rembang, 28 juni 1999
Nim : 4301417023
Rombel : 2/2017
Cp : 08994800045
Email : umarohs31@gmail.com

 

 

 

 

STAF BIRO ADFIN

Nama : Putri Suci Dirgantari
TTL. : Jakarta, 05 Oktober 1999
Nim. : 4311417011
Rombel. : K1/2017
CP. : 085817709540
Email. : putrisucidirgantari45@gmail.com

 

 

 

 

STAF BIRO ADFIN

Nama : indania Febry Sulistiyani
TTL. : Bojonegoro, 13 februari 1999

Nim. : 4311417041
Rombel. : 1/2017
Cp. : 082245124380
Email. :Indaniaf@gmail.com

 

 

 

STAF BIRO ADFIN

Nama. : Budiyanto
TTL. : Semarang ,9 September 1997
Nim. : 4301417043
Cp. : 089534378931
Email. : shinebudi11@gmail.com